sự thưởng thêm cho người làm dịch vụ
câu, diễn đạt
1.チップ​​

Thảo luận, đóng góp