sự thuyết giảng
danh từ
1.こうせつ 「講説」 [GIẢNG THUYẾT]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

GIẢNGコウ
THUYẾTセツ、ゼイ