sự thuyết phục
danh từ
1.せっとく 「説得」​​
2.せつゆ 「説諭」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐẮCトク
THUYẾTセツ、ゼイ
DỤ