sự thuyết trình dài dòng
câu, diễn đạt
1.ちょうこう 「長講」 [TRƯỜNG GIẢNG]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

GIẢNGコウ
TRƯỜNGチョウ