sự tiếc thương
danh từ
1.ついちょう 「追弔」 [TRUY ĐIẾU]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐIẾU,ĐÍCHチョウ
TRUYツイ