sự tiến đến gần
câu, diễn đạt
1.にくはく 「肉迫」 [NHỤC BÁCH]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHỤCニク
BÁCHハク