sự tiến triển từ từ
câu, diễn đạt
1.ぜんしん 「漸進」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TIẾN,TẤNシン
TIỆM,TIÊMゼン