sự tiếp thị đa mức độ
câu, diễn đạt
1.マルチ​​

Thảo luận, đóng góp