sự tiếp tục
1.フォロー​​
2.じぞく 「持続」​​
3.せつぞく 「接続」​​
4.つづき 「続き」​​
danh từ
5.けいぞく 「継続」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ sự tiếp tục

1. Tiếp tục ổn định chính trị
政治的安定の継続
2. tiếp tục đấu tranh chống lại bọn khủng bố của xã hội quốc tế
国際社会のテロに対する闘いの継続
3. Tiếp tục cải cách cơ cấu
構造改革の継続
4. Tiếp tục cuộc thảo luận sôi nổi liên quan đến ~
〜に関する活発な議論の継続
5. Tiếp tục đối thoại trên tình thần xây dựng với ~
〜との建設的な対話の継続
Xem thêm

Kanji liên quan

TRÌ
KẾケイ
TIẾPセツ、ショウ
TỤCゾク、ショク、コウ、キョウ