sự tiêu tan hoàn toàn
câu, diễn đạt
1.かんぱい 「完敗」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HOÀNカン
BẠIハイ