sự tiêu tan hoàn toàn (hy vọng...)
danh từ
1.かんぱい 「完敗」​​
câu, diễn đạt
2.かんぱい 「完敗」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HOÀNカン
BẠIハイ