sự tiêu thụ cá nhân
câu, diễn đạt
1.パーソナルセリング​​

Thảo luận, đóng góp