sự tìm kiếm người
câu, diễn đạt
1.ひとさがし 「人探し」 [NHÂN THÁM]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHÂNジン、ニン
THÁMタン