sự tìm kiếm nhân tài
câu, diễn đạt
1.スカウト​​

Thảo luận, đóng góp