sự tính bằng bàn tính
câu, diễn đạt
1.しゅざん 「珠算」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TOÁNサン
CHÂUシュ