sự tính điểm
danh từ
1.とくてん 「得点」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐIỂMテン
ĐẮCトク