sự tố cáo
danh từ
1.こくそ 「告訴」​​
2.はいげき 「排撃」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CÁOコク
KÍCHゲキ
BÁIハイ
TỐ