sự tố cáo
1.はいげき 「排撃」​​
danh từ
2.こくそ 「告訴」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CÁOコク
KÍCHゲキ
BÁIハイ
TỐ