sự tố giác
danh từ
1.はいげき 「排撃」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KÍCHゲキ
BÁIハイ