sự toàn cầu hóa
câu, diễn đạt
1.グローバリズム​​

Thảo luận, đóng góp