sự tóm lấy
danh từ
1.たいほ 「逮捕」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐÃIタイ
BỘ,BỔ