sự tóm tắt
1.サマライズ​​
danh từ
2.およそ 「凡そ」​​
3.ようやく 「要約」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ sự tóm tắt

1. sự tóm tắt những vấn đề đã thảo luận
検討した問題の要約

Kanji liên quan

PHÀMボン、ハン
YẾUヨウ
ƯỚCヤク