sự tống giam
danh từ
1.こうち 「拘置」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRÍ
CÂU,CÙコウ