sự trả lại trạng thái nguyên cũ
câu, diễn đạt
1.かんげん 「還元」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HOÀNカン
NGUYÊNゲン、ガン