sự trả thù lao
câu, diễn đạt
1.ペイ​​
2.ペイ する​​

Thảo luận, đóng góp