sự trầm trọng hoá
câu, diễn đạt
1.しんこくか 「深刻化」 [THÂM KHẮC HÓA]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THÂMシン
HÓAカ、ケ
KHẮCコク