sự tràn qua
danh từ
1.オーバーラン​​

Thảo luận, đóng góp