sự trang hoàng
danh từ
1.デコレーション​​

Thảo luận, đóng góp