sự tranh chấp nội bộ
câu, diễn đạt
1.ないふん 「内紛」 [NỘI PHÂN]​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ sự tranh chấp nội bộ

1. Tận dụng cơ hội của cuộc tranh chấp nội bộ để sát nhập quyền lực ~
内紛につけ込んで〜を武力併合する
2. Bị chia rẽ bởi những xung đột nội bộ do sự khác nhau về chính sách
政策の違いによる内紛で分裂する

Kanji liên quan

NỘIナイ、ダイ
PHÂNフン