sự trao đổi ion
câu, diễn đạt
1.イオンこうかん 「イオン交換」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HOÁNカン
GIAOコウ