sự trao đổi ion nhân tạo
câu, diễn đạt
1.イオンこうかんじゅし 「イオン交換樹脂」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HOÁNカン
GIAOコウ
CHI
THỤジュ