sự trao đổi tình cảm
câu, diễn đạt
1.おまんこ​​

Thảo luận, đóng góp