sự trao gậy
câu, diễn đạt
1.バトンタッチ​​

Thảo luận, đóng góp