sự trát
danh từ
1.コーキング​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ sự trát

1. trát tự chảy
流動コーキング