sự trên dưới
câu, diễn đạt
1.さゆう 「左右」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HỮUウ、ユウ
TẢサ、シャ