sự trêu trọc
danh từ
1.あくぎ 「悪戯」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ÁCアク、オ
ギ、ゲ