sự trí trá
danh từ
1.さじゅつ 「詐術」 [TRÁ THUẬT]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THUẬTジュツ
TRÁ