sự trị vì
danh từ
1.くんりん 「君臨」​​
2.ちせい 「治世」 [TRỊ THẾ]​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ sự trị vì

1. ông ấy đã là vua của nước tôi (trị vì) trong 39 năm
彼は39年間自国の君主として君臨した
2. Sự trị vì của ông vua đó kéo dài 25 năm
彼の王としての治世は25年続いた
3. Ở Nhật Bản, số năm tính sự trị vì của Thiên Hoàng được xem như là một kỷ nguyên
日本では天皇の治世という点から年数は紀元として列挙されている

Kanji liên quan

TRỊジ、チ
LÂMリン
QUÂNクン
THẾセイ、セ、ソウ