sự triển khai quân
câu, diễn đạt
1.そかい 「疎開」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KHAIカイ
ソ、ショ