sự trình báo
danh từ
1.しんこく 「申告」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THÂNシン
CÁOコク