sự trình bày
danh từ
1.パフォーマンス​​

Thảo luận, đóng góp