sự trở nên tinh thông
câu, diễn đạt
1.マスター​​

Thảo luận, đóng góp