sự trở nên xấu đi
danh từ
1.あっか 「悪化」​​
câu, diễn đạt
2.あっか 「悪化」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ÁCアク、オ
HÓAカ、ケ