sự trói chặt lại
câu, diễn đạt
1.かなしばり 「金縛り」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHƯỢC,PHỌCバク
KIMキン、コン、ゴン