sự trôi qua
danh từ
1.パッシング​​

Thảo luận, đóng góp