sự trộn màu
danh từ
1.ちょうしょく 「調色」 [ĐIỀU SẮC]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

SẮCショク、シキ
ĐIỀUチョウ