sự trọng đãi
danh từ
1.ちょうこう 「寵幸」 [SỦNG HẠNH]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HẠNHコウ
SỦNGチョウ