sự trông đợi
danh từ
1.あて 「当て」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐƯƠNGトウ