sự trong sạch
câu, diễn đạt
1.きよめ 「清め」 [THANH]​​
2.けっぺき 「潔癖」​​
3.せいじょう 「清浄」 [THANH TỊNH]​​
4.ピュア​​
danh từ
5.けっぱく 「潔白」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ sự trong sạch

1. Hãy để mọi người làm sạch mình trước cánh cửa của chính họ
すべての人をしてまず彼自身のドアの前を清めさせよ。/頭のハエを追え
2. tự tin vào sự trong sạch của bản thân
身の潔白に自信がある
3. cực kỳ trong sạch
間違いなく潔白だ
4. tôi hoàn toàn trong sạch (vô tội)
私は潔白だ
5. sự trong sạch của bản thân đã được chứng minh
身の潔白が証明される
Xem thêm

Kanji liên quan

BẠCHハク、ビャク
PHÍCHヘキ
THANHセイ、ショウ、シン
TỊNHジョウ、セイ
KHIẾTケツ