sự tròng trành do sóng nước
câu, diễn đạt
1.ローリング​​

Thảo luận, đóng góp