sự trú đông
danh từ
1.ひかん 「避寒」 [TỴ HÀN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỴ
HÀNカン